Στηρίζομαι στα πόδια μου

Εκπαιδευτικό Υλικό Αγωγής Υγείας Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων – Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Γραφείο Αγωγής Υγείας – Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας, Αθήνα 1996 ΕΠΙΨΥ – ΟΚΑΝΑ

Πρόκειται ουσιαστικά για εκπαιδευτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει υλικό κατάλληλο για μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στοχεύει στην πρόληψη της χρήσης ουσιών υιοθετώντας στοιχεία και από τα τρία βασικά μοντέλα (το γνωστικό, το συναισθηματικό, το ψυχοκοινωνικό) που συνιστούν το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο αναπτύσσονται τα τελευταία χρόνια προγράμματα πρόληψης ουσιοεξαρτητικών συμπεριφορών.

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της προσωπικότητας και των κοινωνικών δεξιοτήτων και στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των μαθητών. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές αποκτούν τις απαραίτητες ικανότητες που θα τους επιτρέψουν να παίρνουν τεκμηριωμένες και υπεύθυνες αποφάσεις σε θέματα που σχετίζονται με την υγεία τους. Η υιοθέτηση αυτής της προσέγγισης σε συνδυασμό με τη χρησιμοποίηση μεθόδων ενεργητικής μάθησης για την εφαρμογή του υλικού, διαφοροποιεί το ρόλο του εκπαιδευτικού στην τάξη και διευκολύνει την ανάπτυξη θετικών διαπροσωπικών σχέσεων στο σχολικό πλαίσιο.

Αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες διδακτικού υλικού:

  • Το Εγχειρίδιο: Περιλαμβάνει το θεωρητικό υπόβαθρο και τις οδηγίες για την προσωπική και κοινωνική εκπαίδευση που στοχεύει στην προστασία του παιδιού
  • Εργαστήρια για το σχολείο: περιλαμβάνει  εργαστήρια για όλο το σχολείο και την σχολική κοινότητα
  • Εργαστήρια για γονείς: περιλαμβάνει  εργαστήρια που απευθύνονται στους γονείς και την οικογένεια του παιδιού
  • Διδακτικές κάρτες: περιλαμβάνει  κάρτες με δραστηριότητες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι δάσκαλοι με τα παιδιά. Οι δραστηριότητες αυτές βασίζονται στην ομαδική δουλειά και στην συνεργατική μάθηση

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content